Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vår kjernevirksomhet er gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. I tillegg driver vi Barnas Jurist og Gatas Økonom. Vi er ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer. På landsbasis legger våre nærmere 240 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned over 20 årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare. Nettverket behandlet i 2017 til sammen nesten 4000 saker. Vårt arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad. Gatejuristen er en virksomhet under stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Vil du lese mer om oss, se www.gatejuristen.no.

Gatejuristen i Oslo gir hvert år gratis rettshjelp til rusavhengige i om lag 1000 saker. I tillegg behandler vi flere hundre saker i Barnas Jurist og Gatas Økonom. Våre 12 ansatte og 120 frivillige holder til i Jusshuset like ved Karl Johan, der vi er samlokalisert med Jussbuss og Juridisk Rådgiving for Kvinner.

 

Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling, og omorganiserer i den anledning virksomheten. I forbindelse med dette søker vi nå en medarbeider til en nyopprettet stilling som ledende fagsjef for avdeling rus. Avdelingen skal gi gratis rettshjelp til rusavhengige i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Hønefoss, Østfold og Vestfold. I tillegg skal avdelingen drifte tiltaket Gatas Økonom – gratis økonomirådgivning til rusavhengige. Det er knyttet ca. 90 frivillige medarbeidere med høy kompetanse til avdelingen. Vi dekker alle rettsområder, men hovedvekten av sakene ligger på sosialrettens og velferdsrettens områder.

Fagsjefen vil få fagansvar for avdelingens juridiske arbeid, herunder kvalitetssikring og kompetanseutvikling. I tillegg kommer ansvar for rekruttering av ansatte og frivillige. Fagsjefen får personalansvar for avdelingens seks ansatte medarbeidere og resultatansvar for avdelingens leveranser. Fagsjefen vil rapportere til Gatejuristens leder.

Vi søker en selvstendig og uredd leder med helhetsblikk og organisatoriske evner som ønsker å lede medarbeidere med juridiskfaglig, økonomifaglig og sosialfaglig bakgrunn. Du vil bli involvert i omorganiseringsprosessen og det forventes at du bidrar til å påvirke stillingens innhold og ansvarsområder. Vår visjon for omorganiseringen er at «Gatejuristen Oslo skal bli ledende på organisering av frivillige medarbeidere med høy kompetanse, og frivillighetsmodellen skal sørge for forutsigbar frivillig arbeidskraft som leverer tjenester av god kvalitet». Fagsjefen får ansvar for å levere på denne visjonen.

Du må kunne dokumentere gode resultater fra tidligere relevant arbeid. For å lykkes i stillingen må du kunne lede både ansatte og frivillige, herunder motivere og begeistre. Du bør også ha kjennskap til den rettslige og administrative konteksten som våre klienter søker hjelp til å håndtere.

Den vi ser etter er engasjert i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at organisasjonen utvikler seg videre. Vi kan love deg en allsidig og spennende jobb i en innovativ organisasjon i sterk utvikling.

 

Det er viktig at du:

 • er strukturert og systematisk
 • får gjennomslag i grupper
 • kan sikre gjennomføring
 • evner å få fram det beste i medarbeiderne dine
 • kan være en faglig sparringspartner og ressurs for dine medarbeidere

Du har:

 • master i rettsvitenskap/Cand. Jur
 • relevant arbeidserfaring
 • relevant ledererfaring
 • gjerne videreutdanning innen ledelse

Vi tilbyr:

 • et arbeidsmiljø med dyktige og kompetente medarbeidere og frivillige
 • interessante juridiskfaglige og ledelsesfaglige utfordringer
 • mulighet til å kunne gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet
 • lønn etter avtale

 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Leder for Gatejuristen, Cathrine Moksness på tlf: 97 00 55 97.

Søknad og CV sendes på epost til post@gatejuristen.no, med kopi av attester og vitnemål. Marker emnefeltet med ‘Søknad fagsjef avd. rus’

Søknadsfrist: 1. april 2018.

Vi ser frem til å motta din søknad!