Alt vi i Gatejuristen gjør, har ett felles mål: Vi skal bidra til bedre levekår for utsatte grupper. I dette ligger det også at vi skal avdekke urett, og vi skal gjøre noe med den uretten vi ser. Nå ved inngangen til et nytt arbeidsår, har vi bedre basis for virksomheten vår enn noen gang før. Stikkordene er tettere samarbeid, mer kunnskapsdeling og samtidig bredere engasjement. Alt handler fortsatt om å ivareta rettighetene til utsatte grupper, men vi har fått flere måter å oppfylle samfunnsoppdraget vårt på og flere å samarbeide med. Derfor går vi inn i 2017 med klare ambisjoner om å nå enda flere på en enda bedre måte.

Vår kjernevirksomhet er rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Gjennom de 12 årene vi har drevet gratis rettshjelp til rusavhengige, har vi sett at mange av dem vi hjelper, ville klart seg bedre senere i livet om de hadde fått hjelp tidligere. I 2016 startet vi derfor opp Barnas Jurist. Formålet med dette nye tiltaket er å gi gratis oppsøkende rettshjelp til barn og unge som er i en sårbar situasjon.

Vår erfaring er også at mange som har eller har hatt rusproblemer, ofte har store økonomiske problemer i tillegg. Tunge gjeldsproblemer og pågående kreditorer kan være det som hindrer folk fra å etablere seg i en ny og rusfri tilværelse. Derfor har vi i 2016 startet Gatas Økonom for å kunne gi gratis økonomirådgivning til Gatejuristens klienter. Målet vårt er at vi gjennom dette prosjektet skal engasjere økonomer, jurister og sosionomer som en ny gruppe av frivillige i et tverrprofesjonelt team.

På samme måte som vi til nå har klart å spre modellen med gatejuristkontorer til 15 steder i landet, ønsker vi også å bidra til oppstart av Barnas Jurist og Gatas Økonom i andre norske byer. For Gatejuristen Oslo er det en viktig oppgave å være pådriver og ressurssenter for nettverket av frivillige landet rundt. Vi har prioritert dette arbeidet i 2016, og vi setter det høyt på agendaen også i 2017. Vår kunnskap, vår modell og våre systemer skal være tilgjengelig for de andre gatejuristkontorene, og vi bruker av vår arbeidskraft for å hjelpe nye kontorer i gang.

I årsrapporten for 2016 kan vi med stolthet vise til en rekke konkrete tiltak og nyåpninger, herunder åpningen og etableringen av gatejuristen på Hønefoss. Vi gleder oss dessuten over at vår egen Tamar Thorud i fjor ble kåret til «årets samfunnsbygger» i E24s årlige Ledertalentene-kåring for det arbeidet han gjør med prosjektene Barnas Jurist og Gatas Økonom. Det er en anerkjennelse av ham personlig, og en bekreftelse på at det vi gjør her i Gatejuristen, blir lagt merke til også langt utenfor Skippergata.

Den formelle åpningen av Jusshuset i Skippergata i Oslo i mai 2016 var en synlig og svært viktig milepæl i Gatejuristens historie. Nå holder vi til under samme tak som Juss-Buss og JURK, to viktige frivillige rettshjelptiltak som vi vil ha stor nytte av å samarbeide enda tettere med i tiden fremover.

Alt handler til syvende og sist om hva vi klarer å gjøre for dem som trenger oss. Vi har kraft og mulighet til å hjelpe fordi vi klarer å mobilisere og organisere frivillig innsats fra en lang rekke dyktige fagpersoner. 100 frivillige bidro i målrettet innsats i 2016. For den enkelte bruker betyr det å bli sett, bli tatt alvorlig, få hjelp til å prøve rettighetene sine og i beste fall komme over i en bedre livssituasjon. For samfunnet betyr det at flere får den hjelpen de har rettmessig krav på, og at færre faller helt utenfor.

Jeg vil rette en stor og varm takk til alle våre økonomiske bidragsytere, støttespillere, samarbeidspartnere, venner og kolleger, og selvfølgelig først og fremst til alle våre frivillige som hver eneste dag stiller opp og gir klientene våre kvalifisert og god bistand.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og vi har et godt fundament for å drive arbeidet vårt videre med like store gjennomslagskraft og med enda større bredde i 2017.

 
Teksten over er hentet fra årsrapporten til Gatejuristen Oslo og er forordet til rapporten skrevet av Leder Cathrine Moksness.

 

Her kan du lese årsrapportene til alle Gatejuristkontorene:

Årsrapport for  Oslo

Årsrapport for Tromsø

Årsrapport for Bergen

Årsrapport for Trondheim

Årsrapport for  Kristiansand

Årsrapport for  Stavanger

Årsrapport for Innlandet