Fredag hadde Maren Kristine Brokke sin siste arbeidsdag hos Gatejuristen. Hun har de to siste årene vært ansatt og før det arbeidet hun som frivillig i tre år. Med fem år bak seg som gatejurist har hun bygget seg opp kompetanse på et bredt spekter av rettsområder. Nå går hun videre til en stilling som advokatfullmektig. Sin siste dag på jobben fortalte Maren om høydepunktene fra tiden i Gatejuristen.

Maren forteller at det særlig er klientene og deres saker som har gjort inntrykk på henne. I mange saker har det handlet om så grunnleggende rettigheter som tak over hodet, nok mat og nødvendig helsehjelp. Hun peker på at det er lett å glemme at selv i velferdsstaten Norge er det mange mennesker som sover ute og går sultne.

– Vi pleier å si at det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke kan hevde din rett. Jeg er stolt av å ha sørget for at mange sårbare klienter har fått sine rettigheter oppfylt.

Selv om Maren har hatt mange saker på velferdsrettens område har hun vært innom en god del spennende saker også på andre rettsområder.

– Nylig hadde vi en sak der vår klients arbeidsgiver hadde gjort seg skyldig i alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og utnyttet arbeidstager. Arbeidsgiver hadde blant annet urettmessig holdt tilbake lønn. Etter at arbeidsforholdet var avsluttet holdt arbeidsgiver dessuten tilbake både lønn og feriepenger. Vi forsøkte å få i stand forhandlinger med arbeidsgiver, men ble møtt av raseri og utskjelling. Vi så oss derfor nødt til å stevne arbeidsgiver for retten. I saker som må for retten blir vi bistått av advokatfirmaet Haavind som arbeider pro bono for oss. Med Haavinds hjelp vant vi frem i saken. Haavind er et av landets fremste prosedyremiljøer og samarbeidet med dem er en stor styrke for Gatejuristen.

– En av våre klienter ble for en tid tilbake tatt for promillekjøring. Hun hadde aldri tidligere kjørt i påvirket tilstand og hadde rent rulleblad. Hun var ærlig og det skulle bli tilståelsesdom. I slike saker får ikke tiltalte fri forsvarer – straffeutmålingen er i utgangspunktet skjematisk og lik for alle. Allikevel har vi sett mange eksempler på at juridisk bistand er helt nødvendig for å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt i slike saker. Denne saken var intet unntak. Påtalemyndigheten hadde nemlig lagt ned påstand om ubetinget fengsel, uten å vurdere rusprogram. Vi gikk inn i saken. Det endte med at dommeren avviste påtalemyndighetens anførsler og klienten ble dømt til behandling i stedet for straff. Dette kunne blitt starten på en kriminell og destruktiv løpebane for klienten. I stedet ble det starten på en rusfri tilværelse – et positivt utfall både på det menneskelige og samfunnsøkonomiske plan.

– En annen sak jeg husker veldig godt kom inn den første sommeren jeg var frivillig på kontoret. En dag etter stengetid banket en ung mann iherdig på døra. Det viste seg at han akkurat hadde rømt fra fengsel. Han var blitt nektet permisjon fra fengselet for å delta i bestemorens begravelse og hadde dermed bestemt seg for å stikke av. Han var veldig bekymret og ville planlegge neste steg. Han lurte blant annet på om vi kunne få tak i eiendelene hans fra fengselet og om vi kunne finne ut om han var etterlyst. I denne saken var det viktig å realitetsorientere klienten og orientere om mulige konsekvenser av rømningen. Vi gikk blant annet i dialog med politiet for klienten og det endte med at han meldte seg. Men først fikk han deltatt i bestemorens begravelse. Saken illustrerer at klientene har stor tillit til oss. Mange av dem er vant til å bli møtt av stengte dører og avvisning, men hos oss finner de en nøytral og kompetent medspiller. Den tilliten har jeg vært opptatt av å forvalte på en god måte – og i denne saken innebar faktisk det å råde klienten til å melde seg, selv om det var et utfall han ikke i utgangspunktet hadde sett for seg.

Maren forteller at miljøet hos Gatejuristen er preget av dedikerte og dyktige frivillige.

– Her er det mange flinke folk som er opptatt av å bruke faget sitt til å skape positiv endring for klientene. Frivillighetsmodellen, med gode systemer for oppfølging og kvalitetssikring av de frivilliges arbeid, gjør at vi kan hjelpe mange flere enn vi ellers kunne gjort.

– Mange frivillige jobber utover sin oppsatte turnus og ivaretar klientenes behov svært samvittighetsfullt. Samtidig har det vært inspirerende å se læringskurven hos nye frivillige. Bredden i sakstilfanget gjør at kompetansenivået hos våre frivillige raskt skyter i været. Klientkontakten er det også mange som vokser på. Å lære seg å forholde seg på en konstruktiv måte til vidt forskjellige mennesker og skjebner er ikke bare nyttig i faglig sammenheng, men det kan også være en kilde til utvikling på et personlig plan.

Maren begynner nå som advokatfullmektig i Finansklagenemnda. Selv peker hun lattermildt på at hun går fra ett ytterpunkt til et annet. Men Gatejuristen blir ikke kvitt meg så lett, ler hun.

– Jeg kommer innom på lunsj allerede neste uke!