Gatejuristen hadde i dag gleden av å få undervise på Diakonhjemmet i Oslo! Ivar og Martin fikk møte en erfaren, engasjert og kunnskapsrik gruppe med studenter som videreutdanner seg innen rusproblematikk

Studentene fikk en innføring i Gatejuristens virksomhet og noen av de sakstypene som vi ofte jobber med. Tema var sosialstønad, ulike trygdeytelser, erstatning for tapt barndom, soning på institusjon og generell forvaltningsrett. For både studentene og Gatejuristens del ble det også en nyttig erfaringsutveksling rundt praksis i de forskjellige kommunene.

Vi setter stor pris på å bli invitert til å undervise om det vi driver med i Gatejuristen og de sakstypene som angår våre klienter. Vi håper at studentene fikk med seg ny kunnskap og nye perspektiver de kan ha med seg i møtet med vår klientgruppe. Sykepleiere, sosionomer og tilsvarende yrkesgrupper innehar viktige roller i våre klienters liv. De befinner seg i en unik posisjon med tanke på å bistå klientene i møtet med det offentlige. Det kan ha stor betydning for klienten at andre i behandlingsapparatet har kunnskap om grunnleggende rettigheter for rusavhengige. Det hjelper ikke å ha rett, hvis ikke man kan rett!

Vi takker for engasjementet fra studentene på VID Diakonhjemmet og håper at vi ser dere igjen!