Praksis fra Gatejuristkontorene: Våren 2016 ble Gatejuristen Tromsø kontaktet av en ung jente som mente at NAV hadde stoppet utbetaling av barnepensjon urettmessig. Retten til barnepensjon følger av Folketrygdloven § 18-4. Et barn som har mistet begge foreldrene har rett til dette frem til fylte 18 år og frem til fylte 20 dersom barnet er under utdanning. Vår klient var fylt 18, men hadde mottatt barnepensjon ettersom hun var elev ved en videregående skole.

Klienten ble syk og mistet barnepensjonen fordi hun ikke fortsatte skolegangen. Hun mente at dette var å betrakte som et avbrekk i utdannelsen og ikke som en avslutning, da hennes plan hadde vært å komme tilbake når hun var frisk. Hun var allerede fylt 20 på dette tidspunktet og ville derfor ikke ha rett til pensjon ved oppstart igjen.

Gatejuristen Tromsø innhentet bekreftelse fra skolen på at klienten hadde vært elev ved oppstarten av det aktuelle skoleåret og søkte om etterbetaling. Skolen hadde imidlertid sendt sluttmelding til NAV et par måneder ut i skoleåret og hun fikk derfor ikke etterbetalt for hele året. Gatejuristen kontaktet skolen som opplyste at de hadde skrevet sluttmelding, men at klienten selv ikke hadde underskrevet denne. Skolen hadde ikke mottatt sykemelding og regnet med at hun hadde sluttet. Vi kontaktet klientens lege som skrev en uttalelse der det fremgikk at klienten hadde vært for syk til å følge opp kontakt med skolen og at sykdommen hadde vart hele skoleåret. Denne informasjonen ble videresendt til NAV, og klienten fikk innvilget etterbetaling for det aktuelle skoleåret.

Etterbetalingene gjorde klienten i stand til å betale ned gjeld som var blitt opparbeidet i den perioden hun hadde vært syk og ga henne mulighet til å få en «fresh start».