Gatejuristens modell for gratis rettshjelp til utsatte grupper fungerer svært godt. En av virksomhetens målsettinger er at flest mulig sårbare personer med et udekket rettshjelpsbehov skal få hjelp til å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Den kenyanske organisasjonen Health Rights Advocacy Forum (HERAF) har uttrykt ønske om at det etableres en tjeneste for gratis rettshjelp i Kenya knyttet til helserettigheter. På denne bakgrunn har Gatejuristen og HERAF sammen i løpet av første halvår 2017 gjennomført en forundersøkelse finansiert av Fredskorpset.

Som ledd i forundersøkelsen har en delegasjon fra Gatejuristen besøkt HERAF og en delegasjon fra HERAF har besøkt Gatejuristen. Sammen har våre to organisasjoner utredet muligheten for et samarbeid gjennom Fredskorpsets program for utveksling av arbeidstakere. Gjennom denne utredningen har vi arbeidet systematisk med utforming av resultatmål og indikatorer ved bruk SMART-metodikken. Konklusjonene fra dette arbeidet er at de økonomiske rammene som ligger til grunn hos Fredskorpset ikke muliggjør den resultatoppnåelsen som er nødvendig for å lykkes.

Vi deler høye ambisjoner for dette samarbeidet, sier prosjektleder Tamar Thorud hos Gatejuristen. Poenget med forundersøkelsen har vært å utrede om disse ambisjonene er realistiske innenfor de rammene våre to organisasjoner har. Vi er kommet til at det ikke er tilfellet og har derfor besluttet å sette samarbeidet på vent. Utenlandssatsingen skal vi ikke gjøre halvveis, sier Thorud. Han forteller at det blant annet handler om mangel på personalressurser til oppfølging og manglende lokaler til frivillige. – «Utenlandssatsingen er en videreutvikling av Gatejuristens velprøvde frivillighetsmodell og ressurser til drift og kvalitetssikring er avgjørende for å lykkes. Vi skal levere gratis rettshjelp av høy kvalitet og setter ikke i gang før vi har det nødvendige grunnlaget på plass.»

Selv om samarbeidet settes på vent vil Gatejuristen fortsatt arbeide for økonomiske ressurser til utenlandssatsingen. – «Det juridiske miljøet i Kenya – både i advokatforeningen og jusstudentenes forening ønsker modellen vår varmt velkommen. Med innspill fra FN, WHO og UD har vi gjennom forundersøkelsen dannet et solid grunnlag for en fremtidig satsning» sier Thorud.