En mann tok kontakt med Gatejuristen etter å ha mottatt et forhåndsvarsel om utvisning fra UDI. Mannen var polsk statsborger, men hadde bodd og arbeidet flere år i Norge. Begrunnelsen for utvisningen var at mannen hadde blitt ilagt en bot for et mindre alvorlig lovbrudd. Til tross for at mannen hadde et rusproblem, var han en stor ressurs for sin arbeidsgiver, som også var orientert om forholdet og gav sin fulle støtte til mannen. Mannen mottok behandling for sitt rusproblem, og var redd for at utvisningen ville resultere i at han måtte avbryte behandlingen.

Frivillig saksbehandler i Gatejuristen Innlandet, Kari Jordal, ble satt på saken. I et tilsvar til UDI argumenterte hun for at det straffbare forholdet ikke var av en slik alvorlighetsgrad at vilkårene for utvisning var oppfylt. UDI la Gatejuristens anførsler til grunn og snudde i sin vurdering av saken. Det betyr at mannen får bli i Norge. Han er glad for at han dermed får fortsette med både behandling og arbeid her.