Klienten vår oppdaget en dag en lapp på ytterdøren til den kommunale leiligheten han bodde i. På lappen stod det at han umiddelbart måtte flytte ut av leiligheten, og at låsen på døren ville skiftes ut om et par dager dersom han ikke leverte tilbake nøklene.

Beskjeden var fra kommunen. Det var imidlertid ikke oppgitt noen nærmere kontaktinformasjon om hvem eller hvor klienten kunne ringe, dersom han hadde spørsmål til utkastelsen. Vår klient oppsøkte Gatejuristen, da han var svært fortvilet over situasjonen og ikke hadde mulighet til å finne noe annet sted å bo på så kort tid.

 
I telefonsamtale med den ansvarlige kommunen fikk Gatejuristen opplyst at bakgrunnen for utkastelsen var at utleier hadde fremleid ulovlig til vår klient. Dette hadde vår klient ikke kjennskap til. Det er ulovlig å fremleie kommunale leiligheter, og kommunen ønsket derfor at klienten skulle flytte derfra. Gatejuristen fikk videre beskjed om at klienten ville bli tvangsflyttet fra leiligheten ved bruk av makt, dersom han ikke frivillig forlot leiligheten før uken var omme.

 
Gatejuristen gjorde kommunen oppmerksom på at en slik fremgangsmåte ikke var lovlig, idet det følger av tvangsfullbyrdelsesloven at man for tvangsfravikelse fra leilighet må ha tvangsgrunnlag etter lovens § 13-2, jf. § 13-2 tredje ledd bokstav e. Det følger av disse reglene at kommunen må begjære tvangsfravikelse i tingretten, for at de rettmessig skal kunne kaste leietaker ut fra en leilighet. Disse reglene beskytter også i tilfeller av ulovlig fremleie.

 
Kommunen innrømmet at fremgangsmåten de hadde brukt ikke var rettmessig og sendte deretter begjæring om fravikelse til tingretten i den ansvarlige kommunen, i samsvar med de krav som stilles etter tvangsfullbyrdelsesloven. Vår klient fikk dermed lengre tid på seg til å flytte ut fra leiligheten, før kommunen fikk nødvendig tvangsgrunnlag i tingretten.

 

Vår klient fant et annet sted å bo og flyttet fra leiligheten før saken rakk å bli behandlet i tingretten, og kommunens begjæring om tvangsfravikelse til tingretten ble dermed hevet.

 

Saken er et godt eksempel på hvordan Gatejuristens klientgruppe kan oppleve at fremgangsmåter i henhold til lov blir nedprioritert, til fordel for løsninger som det offentlige finner mer effektive.