I høst fikk Gatejuristen inn en klient på saksmottak som hadde store helsemessige utfordringer. Hun levde på sosialstønad fra NAV og gunsten fra sin samboer, og hadde gjort dette over lang tid. Klienten hevdet at hun hadde rett til uføretrygd fra den svenske Försäkringskassen, men at disse utbetalingene var blitt stoppet uten at hun kjente grunnlaget for dette.

Helsetilstanden til klienten gjør at hun har kommunikasjonsmessige utfordringer og hun strevde med å få klarhet i hva som måtte til for at ytelsen skulle utbetales på jevnlig basis. Hun opplevde sitt lokale NAV-kontor som lite hjelpsomme. Klienten hadde åpenbart behov for å stabilisere inntekt for å få en mer forutsigbar livssituasjon.

For å nøste opp i mysteriet tok jeg kontakt med Försäkringskassan i Sverige og ble møtt av en utrolig hjelpsom og hyggelig mann. Sammen fikk vi kartlagt hva som måtte til for at klienten igjen skulle motta uføretrygd fra Sverige og jeg sendte klienten hit og dit med papirer som jeg fikk avsted til min kollega i Sverige og vips!

Klienten får nå etterbetalt det som tilsvarer uførepensjon fra Försäkringskassan for de fem siste årene!

Klienten og samboeren kom denne uken innom kontoret med en stor bukett blomster for å takke for hjelpen de hadde fått. De var utrolig takknemlige for bistanden de hadde fått av Gatejuristen!Hjelp de i utgangspunktet burde fått fra NAV for lenge siden!

At klienten hadde problemer med det lokale NAV-kontoret har jeg stor forståelse for. Jeg opplevde at jeg møtte en vanskelig saksbehandler med nedlatende holdning, mangel på evne til å sette seg inn i vår klientgruppes ofte utfordrende livssituasjon og uten vilje til å bistå en klient i dyp krise.
Bekymringsfullt i en velferdsstat som Norge og et hjertesukk fra en (i dag) tilfreds frivillig Gatejurist.
Kristine.