På fredag fikk vi nyheten om at Cathrine er oppnevnt av Kongen i Statsråd til å sitte i utvalget som skal gjennomgå rettshjelpsordningen. Dette er en stor anerkjennelse for Gatejuristen.

På fredag nedsatte regjeringen et utvalg som skal komme med et forslag til en ny rettshjelpsordning. Dagens ordning har ikke vært gjennomgått på ti år, og inntektsgrensene har ikke vært justert på like lenge. Det betyr at rettshjelpsordningen er svekket i forhold til tidligere og at stadig færre får rettshjelp i saker knyttet til behovsprøving. Behovet for rettshjelp er stort, og økt rettsliggjøring i samfunnet samtidig med økte sosiale forskjeller understreker behovet for å utvikle en ny rettshjelpsordning. Med det formål å styrke rettssikkerheten og tilrettelegge for en mer effektiv bruk av midler, skal utvalget vurdere alternative måter å organisere rettshjelpsordningen på.

«Vi har rettshjelpsvirksomhet i 15 av landets byer og driver mye oppsøkende arbeid. Etter 14 års drift kjenner vi godt til udekkede rettshjelpsbehov og forbedringspotensiale ved dagens ordning. Samtidig er vår modell et godt eksempel på hvordan kostnadseffektiv og kvalitetssikret rettshjelp kan organiseres. Vi bidrar derfor gjerne til utvalgets arbeid», skrev Cathrine til Justisdepartementet om Gatejuristens plass i utvalget.

Arbeidet starter i november 2018 og avsluttes i mai 2020. Vi ønsker Cathrine lykke til!