Gatejuristen ber regjeringen vurdere tiltak som kan løse våre klienters utfordringer knyttet til legitimasjon

For å kunne motta tjenester fra både offentlige og private aktører er en helt avhengig av å kunne legitimere seg. Dokumentasjon på hvem en er er et krav for eksempel ved utlevering av nødvendig medisin, vilkår for tildeling av sosialstønad eller nødhjelp kan gå ut på innlevering av ligningsopplysninger, bankutskrifter, politiattester og lignende. Til dette trenger en legitimasjon.
Mange av våre klienter er i dag avhengige av pass for å kunne legitimere seg. Banken deres kan ha sluttet å utstede bankkort med bilde samtidig som de ikke har førerkort eller har fått førerkortet inndratt. Kravene for utstedelse og oppbevaring av pass er svært strenge og de av våre klienter som har fått passhindring på grunn av tap/ tyveri opplever store problemer med å motta helt grunnleggende tjenester, knyttet til helse og ytelser til livsopphold.

Gatejuristen har levert inn høringssvar til regjeringens forslag til ny passlov  hvor vi påpeker disse problemene.  I regjeringens forslag legges det til rette for å øke gebyret for å søke pass. Forslaget har også nær tilknytning til den kommende loven om nytt nasjonalt ID-kort og meningen er at lovene skal tre i kraft samtidig. Med nytt nasjonalt ID-kort vil man kunne velge mellom ID-kort som kan benyttes til grensepassering og ID-kort som kun benyttes til legitimasjon. Et nytt nasjonalt ID-kort vil kunne bedre situasjonen for våre klienter når det gjelder å kunne dokumentere sin identitet. Gatejuristen understreker i sitt høringssvar at det er viktig at tidsrammen for innføring av nasjonalt ID-kort overholdes slik at de kommer fra 2018. Vi ber også regjeringen vurdere tiltak som kan avhjelpe situasjonen fram til kortene er på plass.

Vi oppfordrer også regjeringen til å beholde det lovfestede gebyret på kr. 450,-, ikke øke det. Regjeringen vil dessuten knytte gebyret til søknaden og ikke utstedelsen, slik at man må betale selv om man får avslag. Vi er imot dette og mener dagens ordning bør bestå.