Katrine H. Høylandskjær, juridisk rådgiver i Gatejuristen Innlandet deltok i dag på høring på Stortinget vedrørende SV sitt representantforslag om på lukke gjeldsfeller. Gatejuristen mener forslagene vil kunne ha stor økonomisk og velferdsmessig betydning for vår målgruppe, og oppfordret de andre partiene til å støtte opp om forslagene.

Her er innlegget som ble holdt:

Høringsnotat representantforslag 121 S (2015-2016) – om å lukke gjeldsfeller

Gatejuristen vil takke for tilliten som høringsinstans. Mitt navn er Katrine H. Høylandskjær og jeg er juridisk rådgiver og prosjektmedarbeider i Gatejuristen Innlandet som er en del av Gatejuristen Oslo. Gatejuristen Oslo har Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo som eierorganisasjon. Gatejuristen startet opp i Oslo i 2005, og er et gratis rettshjelptiltak for personer som har eller har hatt rusproblemer. Vår bistand baserer seg i stor grad på frivillighet og vi er i dag å finne i 14 norske byer. Høringsnotatet er skrevet på vegne av hele gatejuristnettverket.

Gatejuristen støtter representantforslaget i sin helhet, men vi ønsker samtidig å kommentere enkeltforslag som angår vår målgruppe spesielt

Punkt 2 om å opprette et offentlig gjeldsregister og finansinstitusjonenes frarådingsplikt

Usikret kreditt er i dag lett tilgjengelig for folk flest, og Gatejuristen opplever ofte at våre klienter tar kontakt med oss fordi de på kort tid har opparbeidet seg en omfattende kredittgjeld som de trenger hjelp til å håndtere. De forteller om kredittselskaper som innvilger tusenvis av kroner i kreditt, ofte uten noen som helst form for bakgrunnssjekk.
Forslaget om et offentlig gjeldsregister og finansinstitusjoners bruk av sin frarådingsplikt henger sammen. Det følger av finansavtaleloven § 47 at kredittgiver plikter å fraråde en forbruker å ta oppkreditt dersom økonomisk evne eller andre forhold tilsier at man alvorlig må overveie å avstå fra lånet. Det fremgår videre av § 46 b at kredittgiver skal ta denne vurdering på grunnlag av fyllestgjørende opplysninger. Det er tydelig at bestemmelsene ikke virker etter sin hensikt

Situasjonen for våre klienter er at de lett opparbeider seg en omfattende kredittgjeld, og videre er ute av stand til å nedbetale denne gjelden. De blir dermed et lett bytte for kredittselskaper som lever av høye renter. Den usikrede kreditten medfører at mange av våre klienter kommer inn i en negativ spiral, hvor man stifter ny gjeld for å finansiere gammel gjeld eller videre rusbruk. Dette blir da å betrakte som «nystiftet gjeld», som i igjen kan gjøre det vanskeligere å inngå nedbetalingsplaner eller å få offentlige gjeldsordninger.

Dagens kredittlovgivningspraksis er svært uheldig, og rammer ofte de svakeste hardest. Gatejuristen støtter opprettelse av offentlig gjeldsregister og vi håper på denne måten at kredittinstitusjonene kan bli seg sitt ansvar bevisst vedrørende sin frarådingsplikt.

Punkt 5 om endringer i domstolloven § 163 a første ledd

Vi ser gjentatte ganger at våre klienter blir skadelidende i gjeldssaker som går for forliksrådet hvor det avsies uteblivelsesdom uten at de har blitt varslet. Krav som kanskje i utgangspunktet var små, vokser seg uforholdsmessig store som følge av rettsgebyr og andre saksomkostninger. Til dette punktet viser vi også til forslag punkt 4 om muligheten for at kreditor selv må dekke rettsgebyr ved inndriving av usikret gjeld og støtter også dette forslaget

Målgruppen vår består av ulike mennesker i forskjellige faser av livet. For mange er det en fellesnevner at de i perioder kan være uten fast bopel, i et lavterskeltilbud eller under rusbehandling. De kan derfor være vanskelig å nå på faste post-adresser. Videre er det også slik at våre klienter ofte på toppen av disse utfordringene sliter med sin psykiske helse på en slik måte at det å forholde seg til det offentlige og åpne forsendelser blir en stor utfordring.

Gatejuristen mener derfor det er på høy tid at domstolenes alminnelige regler for forkynnelse også skal gjelde for forliksrådet. Hensynet til kontradiksjon og rettsikkerhet er grunnleggende for alle og av stor velferdsmessig betydning for klienter

Videre ønsker vi, dersom mottakskvittering ikke returneres, å fremme forslag om å forsøke å nå innklagede gjennom NAV sine lokale økonomiske rådgivere. Mange av våre klienter er allerede i kontakt med NAV og kan derfor lettere nås gjennom dem. Slik kan de ivaretas i prosessen rundt håndtering av krav de mottar og videre kunne bistås i prosessen med å imøtegå urettmessige krav. Vi ser at dette vil medføre ressursmessige utfordringer for NAV lokalt, men vi er av den oppfatning at en slik ordning vil kunne føre frem og nå ut til flere.

Punkt 6 om styrking av kompetansen og kapasiteten i kommunene til gjeldsrådgivning

Gatejuristens erfaring er at det i kommunene blant annet er for lite kapasitet og for lang ventetid inn til gjeldsrådgiver. Mange av våre klienter har behov for gjeldsrådgiving, og fordi det kommunale tilbudet ofte er fraværende har vi startet et eget prosjekt (med støtte fra Extrastiftelsen) med økonomisk rådgivning, kalt Gatas Økonom. Det er uten tvil behov for styrking av kapasiteten og kompetanse i kommunene når det gjelder gjeldsrådgivning.

Gatas økonom består av tverrfaglige team med økonomisk, juridisk og sosialfaglig bakgrunn. Vi erfarer at gjeldsproblemene til våre klienter ofte er en samling av flere utfordringer, det være seg gjeldspostene alene, men også psykiske utfordringer som ofte følger med de økonomiske. Vi mener at tverrfagligheten i måten vi jobber på best møter hele problematikken til våre klienter og vi tror og håper kompetansen på de ulike områdene kan hjelpe klientene med å komme seg ut av gjeldsproblemene for godt.

Gatejuristen mener forslagene vil kunne ha stor økonomisk og velferdsmessig betydning for vår målgruppe, og vil oppfordre de andre partiene til å støtte opp om forslagene fra SV.

Takk for oppmerksomheten.

 

Forslaget til SV kan du lese her