Gatejuristen leverte i forrige uke høringssvar i forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte - nytt inntektsgrunnlag for bostøtte.

Et kjennetegn ved våre klienter er at de ofte har mange og sammensatte problemer, samt at de har gjennomgående meget svak økonomi. Våre klienters livssituasjon kan endre seg raskt. Gatejuristen er derfor i utgangspunktet positive til at departementet ønsker at bostøtten tilpasses bedre til mottakerens aktuelle situasjon, men har en del innvendinger og innspill til forslaget.

Uten å legge den faktiske månedlige inntekten til grunn, får man ikke et reelt bilde av en persons mulighet til å dekke sine boutgifter. Derfor støtter Gatejuristen forslaget om at det gjøres månedlige vurderinger basert på den faktiske økonomiske situasjonen i stedet for at  forrige års ligning legges til grunn. Gatejuristen mener derimot at både boutgiftstaket, inntektsgrensen og bostøttenivået må justeres, ut over det Regjeringen har foreslått i budsjettet for 2017 og reguleres årlig.

Vårt syn at det ikke bør foretas avkortning av bostøtte som følge av at mottakere har inntekt fra for eksempel Lønn som Fortjent eller Jobben. Dette er tiltak som skal stimulere til økt aktivitet blant sosialhjelpsmottakere og trygdede, og det er svært uheldig at en avkortning i bostøtten skal bidra til at flere ikke ønsker å delta på slike tiltak.

Gatejuristen er ikke enig med departementet i at inntekt som barn under 18 år har i en husstand skal kunne bli tatt med i beregningsgrunnlaget for bostøtte. Gatejuristen foreslår denne bestemmelsen fjernet. Regjeringen er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Slike fratrekk som det foreslåtte vil føre til at incentivet til å jobbe vil kunne bortfalle. Gatejuristen mener videre at det er viktig at mottakerne beholder sine utbetalte feriepenger og at feriepenger derfor ikke skal gå til avkortning på bostøtten.

Høringssvaret kan leses i sin helhet her.