Byrådet i Oslo jobber med en rusmelding og i dette arbeidet har de laget et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for meldinga, se kunnskapsgrunnlaget her.

Gatejuristen har i sine innspill særlig trukket fram behovet for å forbedre det boligsosiale arbeidet, sørge for flere billige kommunale boliger, sørge for god standard på boligene og sikre universelt utformet botilbud. Vi erfarer at retten til bolig er en stor menneskerettslige utfordring i Norge i dag. På papiret er det ingen med lovlig opphold i Norge som skal måtte bo utendørs. Vi ser imidlertid at mange likevel gjør det; dels fordi kommunen ikke er sitt ansvar bevisst etter loven, og dels fordi forholdene ved de midlertidige botilbudene er så dårlige at folk heller velger å bo utendørs. Stedene kan være preget av både forfall, rus, vold og bråk m.m., noe som skaper en utrygg bosituasjon for de som er i behov av tak over hodet.

Å øke kunnskapsnivået i kommunen om retten til midlertidig bolig er en vesentlig forutsetning for at personer skal få den hjelpen de trenger. Å skape en trygg og god bosituasjon for alle innbyggere vil igjen heve livskvaliteten til mange, og kunne gjøre veien ut av rus mye lettere. Kommunen må i tillegg sørge for at det er nok boliger tilgjengelig. Det å ha en trygg og god bolig er den beste basen for å stable seg på beina eller komme seg videre i livet.

I tillegg påpekte vi flere utfordringer som er gjengangere når det gjelder kontakten med Nav-kontorene, herunder til dels store problemer med tilgjengelighet på telefon, , både enkeltsaksbehandlere og NAV-kontor som helhet, men også for klientene ved oppmøte på kontorene, manglende skriftlighet i saksbehandlingen og lite veiledning.

Her kan du se innspillene våre: Innspill til kunnskapsgrunnlag rusmelding