Gatejuristen nominerte Kristian Andenæs til Advoktaforeningen ved Oslo krets æresbevisning 2017 og han vant! Nedenfor er begrunnelsen for hvorfor Gatejuristen mente at Kristian burde vinne prisen!

Nominasjon av Kristian Andenæs til Advoktaforeningens ærespris 2017

Gatejuristen ønsker med dette å nominere Kristian Andenæs til Æresprisen 2017 for sitt langvarige arbeid for å synliggjøre svake gruppers rettsstilling og øke kunnskapsnivået blanhttps://wordpress.idium.no/wp_gatejuristen_no/gatejuristen.no?p=1074&preview=truet advokatstanden.

Kristian Andenæs er i dag professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitet i Oslo. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1974, og var som student en av initiativtagerne til opprettelsen av Juss-Buss. Fra 1984 har han vært ansatt ved Institutt for rettssosiologi, og ble i 1983 dr. philos med avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager.

Foto: Nina Scmidt
Foto: Nina Scmidt

Andenæs har gjennom nærmere et halvt århundre vært en sentral skikkelse ved opprettelsen og driften av flere lavterskel rettshjelptiltak, slik som Juss-Buss og Gatejuristen. Han har også i samme periode veiledet studenter og doktorander innen fagene rettssosiologi, sosialrett og utlendingsrett. Videre har han blant annet sittet som redaksjonsmedlem og redaktør i tidsskriftet Retfærd, og er for tiden også medlem av redaksjonsrådet i Kritisk Juss. Han har skrevet en rekke bøker og vitenskapelige artikler, hvor et gjennomgående tema har vært på myndigheters behandling av svake grupper.

Av annen organisatorisk erfaring kan det også nevnes at han har vært styremedlem og leder av KROM (Norsk forening for kriminal reform), medlem av det regjeringsoppnevnte rådet for sigøynerspørsmål (1973-77), og styremedlem i Rettspolitisk forening. Andenæs har også ledet et større forskningsprosjektet om rettslig styring og rettsliggjøring, finansiert av NFR, som gjennomførte flere delprosjekter om velferdslovgivning, kontrollkulturer, oppsøkende rettshjelp og billighetserstatninger.

Ved sitt engasjement for svake gruppers rettsstilling, har Andenæs gjennom hele sin yrkesaktive karriere vært en markant bidragsyter for å bedre rettsstillingen til personer som ellers har vanskeligheter med å hevde sin rett. Han har et hjerte for dem som ofte ikke blir sett og hørt, og har til stadighet pekt på svakheter ved den gjeldende rettstilstanden. Særlig på sosialrettens område, hvor det blant annet foreligger svært få Høyesterettsavgjørelser, er det avgjørende for rettssikkerheten til dem som berøres at fagpersoner som Andenæs bidrar til rettsutviklingen. Han er en høyt respektert fagmann, som også gjennom intervjuer i media og forfatter av en rekke debattinnlegg har pekt på sentrale og grunnleggende rettssikkerhetsproblemer i den offentlige debatten. For denne innsatsen ble han også tildelt Kirkens Bymisjons brosteinspris for 2009, som går til personer som utenfor organisasjonen som gjør en konkret innsats for å synliggjøre vanskeligstiltes liv.

Ovenfor nevnte viser at det er liten tvil om at Andenæs gjennom 50 år, har bidratt til å markant øke advokatstandens anseelse i samfunnet gjennom sterke faglige prestasjoner, synlighet i det offentlige rom og et sterkt engasjement for svake gruppers rettsstilling. Han har vært styrende for økt kunnskap og behov for rettshjelptiltak samt økt det faglige nivået, ikke bare i lovgivningen, men også i advokatstandens kunnskap, forståelse og generelle engasjement for mindre ressurssterke grupper. Dette har bidratt til at en økende gruppe advokater i dag arbeider med fri rettshjelp og engasjerer seg frivillig for grupper som har vanskeligheter med å hevde sin rett, ikke bare i Norge men også i Danmark.

Slik vi ser det finnes det få, om noen, innen akademia som gjennom de siste femti årene har utrettet mer for svake gruppers rettsstilling generelt enn Andenæs. Han har ved det også bidratt til å øke advokatstandens anseelse og styrket deres prestasjoner, både innad i det juridiske miljø men også utad i samfunnet generelt. Ettersom han nylig også har gått av med alderspensjon, vil prisen være en verdig anerkjennelse og honnør av det viktige arbeidet han har nedlagt gjennom hele sin juridiske karriere.

Link til sak i Advokatbladet finner du her!