Gatejuristens frivillige saksbehandler Audun har etter en lang prosess fått innvilget oppholdstillatelse for sin klient.

Gatejuristen har bistått klienten i over ti år, helt siden klienten fikk endelig avslag på søknad om asyl. Da UDI for et par år siden fattet vedtak om varig utvisning, satte Gatejuristen i gang et omfattende arbeid for å få omgjort vedtaket. Gatejuristen var overbevist om at det ville være uforsvarlig å sende klienten til hjemlandet. Klienten har vært langvarig rusavhengig og levd i Norge under svært dårlige forhold i mange år. Klienten hadde sterkt behov for helsehjelp.

Omgjøring av utvisningsvedtaket hadde allerede flere ganger blitt forsøkt av ulike advokatfirmaer, uten hell. Gatejuristen klarte i første omgang å utsette iverksettelsen av utvisningen. Det medførte at vår klient fikk møte opp personlig i nemndsmøte hos UNE. Personlig møte hos UNE er viktig for at saken skal bli så godt opplyst som mulig.

Audun bistod klienten i nemndsmøtet, og anførte at klienten måtte få bli i Norge på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn. Anførselen ble tatt til følge, og klienten ble innvilget oppholdstillatelse. Det er svært sjeldent UNE omgjør slike vedtak. Dersom ikke Gatejuristen hadde fanget opp klienten, ville klientens sak antakelig fått et trist utfall.

Etter å ha levd et tøft liv i Oslos gater vil klienten få en oppholdstillatelse som innebærer at grunnleggende rettigheter vil bli oppfylt, som tak over hodet og helserettigheter. Gatejuristen er allerede i gang med å bistå klienten videre med dette.