Justiskomiteen vil ha en mer rettferdig rettshjelpsordning

På bakgrunn av et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å styrke rettshjelpsordningen har en enstemmig justiskomité på Stortinget gått inn for at regjeringen må «foreta en gjennomgang av ordningen fri rettshjelp for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.».

Komiteen skriver blant annet: Komiteen mener frivillige organisasjoner er et viktig supplement til det offentliges tilbud. Det er viktig å sikre gode rammevilkår for de frivillige organisasjonene, og man bør tilstrebe mer langsiktige avtaler for å sikre forutsigbarhet. Komiteen viser til at det ved inngåelse av slike avtaler må foretas en kvalitetssikring av de enkelte tilbudene. Komiteen er positiv til etablering av flere samlokaliserte rettshjelpstiltak etter modell av Jusshuset i Oslo (et samarbeid mellom Juss-Buss, JURK og Gatejuristen).»

Det endelige vedtaket skal opp i Stortinget 2. desember.

Her er MDGs representantforslag om rettshjelpsordningen

Her er Justiskomiteens innstilling

Her er erklæringen «Rettshjelpsordningen må styrkes» som Gatejuristen sammen med 13 andre organisasjoner står bak