Gatejuristen Innlandet har i over halvannet år bistått en klient som har fått avslag på sin søknad om arbeidsavklaringspenger hos NAV Gjøvik. Gatejuristen var i første omgang uenig i selve avslaget fra NAV og påklaget derfor dette. En klage skal da normalt sendes til det organ som har behandlet saken, og etter folketrygdloven § 21-10 skal den også avgjøres «uten ugrunnet opphold». Å få saken forberedt og oversendt til klageinstansen har imidlertid vist seg ualminnelig vanskelig fra NAV Gjøviks side.

Ubesvarte purringer

Gatejuristen fikk lenge tydelige lovnader om at saken skulle behandles i løpet av kort tid, men nye purringer ble sendt fra vår side uten at NAV foretok seg noe. Da klagen fortsatt ikke var blitt behandlet etter mer enn ett år med venting, så vi derfor i april i år ikke noen annen utvei enn å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen

Nylig kom uttalelsen fra Sivilombudsmannen som gir NAV Gjøvik kraftig kritikk for sin saksbehandling. NAV har skyldt på at den lange saksbehandlingstiden skyldes en teknisk feil, men Sivilombudsmannen finner ikke at dette kan unnskylde en behandlingstid på ett år og fem måneder. Det har heller ikke vært en uvanlig komplisert sak eller fremkommet nye opplysninger som skulle tilsi en forlenget saksbehandlingstid. Sivilombudsmannen mener derfor det er alvorlig at den tekniske feilen ikke ble oppdaget tidligere og at Gatejuristens purringer heller ikke ble besvart skriftlig. Sivilombudsmannen har videre gjort samme erfaringer som Gatejuristen når det kommer til NAV Gjøviks tilgjengelighet på telefon.

Saken er et alvorlig eksempel på at mangelfull saksbehandling bidrar til at våre klienter ikke får oppfylt sine rettigheter. Det er her tale om en ytelse av stor velferdsmessig betydning, og alternativet til arbeidsavklaringspenger er for de fleste sosialstønad. Vi håper derfor saken bidrar til at NAV Gjøvik i framtiden vil følge alminnelige krav til forsvarlig saksbehandling.

Saken er omtalt i dagens utgave av Oppland Arbeiderblad og er tilgjengelig på nett. Hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen kan også leses på Ombudsmannens hjemmeside.