Klient oppsøkte Gatejuristen for bistand i sak som gjaldt førerkort. Han hadde fått føreretten tilbakekalt i 2014, som følge av én urinprøve som slo positivt ut på cannabis. Fylkeslegen mente at dette ikke var forenlig med å inneha førerkort, og politiet fattet vedtak om at føreretten måtte tilbakekalles. Klienten mistet dermed føreretten, og i 2016 ble han ilagt et forelegg på kr 8000 for kjøring uten førerkort. Han vedtok ikke forelegget og kom til Gatejuristen for hjelp.

Gatejuristen klagde på vedtaket fra 2014, ettersom én positiv urinprøve ikke er tilstrekkelig til å tilbakekalle føreretten. Fylkesmannen innrømmet at grunnlaget for tilbakekall ikke var godt nok, og politiet tilbakeleverte førerkortet.

Begrunnelsen for forelegget var at vedkommende kjørte bil uten å ha førerett. Ettersom politiet nå hadde innrømmet at dette var feil, han skulle aldri blitt fratatt føreretten, fikk Gatejuristen medhold i at forelegget måtte trekkes tilbake. Klienten fikk dermed tilbake førerkortet og slapp å betale forelegget.