Det har den siste tiden vært  fokus på tilstrømningen av unge til de åpne rusmiljøene i Oslo og disse ungdommenes store udekkede velferdsbehov. I sommer har Gatejuristen utviklet og gjennomført konseptet «sommerpatrulje» for å fange opp flere unge rusavhengige.

«De yngre i rusmiljøene har ofte mindre kontakt med hjelpeapparatet enn de voksne har. Det er mange marginaliserte unge der ute med liten tillit til hjelpeapparatet, som ikke selv oppsøker hjelp og som i stor grad avviser fremstøt fra hjelpeapparatet. Ungdommene har i svært liten grad kjennskap til egne grunnleggende velferdsrettigheter. Noen sover ute, får ikke nok mat eller den helsehjelpen de behøver. Enkelte, med en krevende kommunikasjonsform, har opplevd å bli avvist den ene gangen de ønsket hjelp fra det offentlige, og da sprer ordet seg raskt. Mange har en sterk vegring for å søke hjelp» forteller Gatejuristens fagsjef Tamar Thorud.

Thorud legger til at målet med sommerpatruljen har vært å skape bevissthet blant målgruppen om deres grunnleggende rettigheter og hvordan få disse oppfylt. «Vi har hatt som utgangspunkt at vår tilnærming skulle være tillitsskapende, pedagogisk og juridiskfaglig forankret. Denne gruppens særpreg og vegring mot hjelpeapparatet har gjort at vi måtte tenke ganske annerledes enn i ordinært juridisk informasjonsarbeid.»

Gjennom siste del av juni og hele juli har Gatejuristen gjennomført  patruljeringer i sentrumsområdene, blant annet på Vaterland. Patruljeteamene har vært svært synlige i bybildet med gatejuristsykkelen og refleksvester med logo. Teamene har blant annet delt ut pinneis og pedagogisk tilpassede og fengende rettighetskort til personer i målgruppen. Teamleder Caitlin Doan-Tran har ledet sommerpatruljen. Hun forteller at responsen fra målgruppen har vært god. «Vi har gjennomført veiledningssamtaler med 175 unge rusavhengige på gata. Flere av dem ga uttrykk for ønske om oppfølging fra oss over tid. Vi har kommet i kontakt med langt flere enn vi regnet med før oppstart. De frivillige medarbeiderne i patruljen har gjort en kjempeinnsats og har lyktes med å bygge tillit i miljøet. Vi ser at dette også genererer flere saker inn i vår ordinære virksomhet.»

Før oppstart av prosjektet gjennomførte Gatejuristen en utredningsfase og konsulterte en rekke aktører i hjelpeapparatet. «Vi har innhentet erfaringer og kunnskap fra sterke fagmiljø innen lavterskel hjelpearbeid og satt dette i sammenheng med Gatejuristens ekspertise på juss og effektiv rettshjelp. Vi har også vært opptatt av at hjelpetiltakene i Oslo sentrum i størst mulig grad bør være koordinert og samsnakket, slik at den samlede effekten av vårt arbeid blir størst mulig» forteller Thorud.