Gatejuristen har i sin høringsuttalelse til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov tatt til orde for å utvide retten til offentlig oppnevnt forsvarer mer enn det utvalget foreslår slik at det også bør omfatte promillesaker, beslagssaker, påtaleunnlatelsessaker, tilståelsessaker og foreleggssaker som ikke skal gjøres om til ubetinget fengsel.

Vi har støttet utvalget i deres forslag om å utvide retten til forsvarer på et tidligere stadium slik at også mistenkte skal ha denne rettigheten. Vi går imidlertid lenger enn utvalget og mener at det også i de sakene som utvalget benevner som såkalt «mindre viktige» saker, som foreleggssaker, promillesaker, narkotikaprogram med domstolskontroll, besøkforbud, rettighetstap, megling i konfliktråd m.m. bør foreligge rett til offentlig oppnevnt forsvarer allerede på avhørsstadiet.

 

Høringsuttalelsen vår:

Gatejuristen er et rettshjelptiltak for folk som har eller har hatt rusproblemer. Vi holder til i 15 byer i Norge og vi startet vår virksomhet i 2005. Vi jobber med en sårbar klientgruppe som ofte befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi har bistått klienter i retten der klienten ikke har hatt krav på offentlig oppnevnt forsvarer, og vi har noen kommentarer til de vurderingene utvalget har kommet med i forbindelse med retten til offentlig oppnevnt forsvarer, fritt forsvarervalg og avhør av mistenkte.

  1. Om retten til offentlig oppnevnt forsvarer:

Vi viser til vurderingene under punkt 9.4.3, om retten til forsvarer ved pågripelse, fengsling og ileggelse av begrensninger i bevegelsesfriheten. Vi viser herunder videre til lovutkastet § 3-16 og § 3-17, der man går inn for å utvide tiltaltes rett til forsvarer under hovedforhandling, sammenlignet med gjeldende rett § 96 annet ledd nr 1 til 3 og § 99. Gatejuristen mener en utvidelse av retten til offentlig oppnevnt forsvarer er nødvendig og hensiktsmessig, og vi slutter oss til de vurderingene utvalget kommer med. Gatejuristen mener imidlertid at retten bør utvides ytterligere. Vi mener at det ikke bør oppstilles et skille slik utvalget legger opp til, der tiltalte ikke skal ha krav på forsvarer ved promillesaker, beslagssaker, påtaleunnlatelsessaker, tilståelsessaker og foreleggsaker som ikke skal gjøres om til ubetinget fengsel. Dette på bakgrunn av at Gatejuristen har erfart at det er et stort behov for forsvarer også i denne typen saker.

For våre klienter kan en rettsforhandling være svært belastende og inngripende. Våre klienter har ofte tilleggsproblemer til sine utfordringer med rus, som psykiatriske diagnoser, psykiske lidelser med angst og tvang, eller læringsvansker på grunn av ADHD, Asbergers syndrom, Tourettes syndrom m.v. Det å ha støtte av en forsvarer er for enkelte helt avgjørende for om de klarer å møte opp i retten. Videre er mange avhengige av støtte og veiledning underveis i rettsforhandlingene for å mestre situasjonen med å forklare seg, følge med på det som skjer og uttale seg der det er hensiktsmessig og nødvendig. Basert på vår erfaring mener vi at den tryggheten det gir å kunne ha en forsvarer er helt nødvendig for sakens opplysning i enhver type sak, uavhengig av sakens art og alvor. I enkelte tilfeller er tilgangen på forsvarer også helt avgjørende for et riktig og rettferdig resultat, og dermed helt essensiel for å oppnå «fair trial».

Gatejuristen poengterer også at det for mange av våre klienter er vel så belastende og inngripende å bli ilagt det utvalget omtaler som en «mindre alvorlig» straff som for eksempel et forelegg, en promilledom eller narkotikaprogram med domstolskontroll. Et forelegg vil også kunne få svært store konsekvenser for en person som lever på et eksistensminimum, og er således en svært alvorlig reaksjon for dem det gjelder. Våre klienter trenger således veiledning, støtte og trygghet uavhengig av hva slags straff de kan forvente seg. Mangelen på forsvarer i denne typen saker oppleves derfor for mange klienter uforståelig og urettferdig, og kan bidra til lavere tillit til rettspleien.

  1. Om det frie forsvarervalg:

Gatejuristen har i flere tilfeller hatt klienter som forteller at de i henhold til det frie forsvarervalg har bedt om en særskilt forsvarer i en straffesak, for så å oppleve at det i stedet har kommet en fullmektig eller en annen advokat med ledig kapasitet ved kontorfellesskapet for å bistå dem. Gatejuristen mener at lovutkastet § 3-6 (2) bør spesifiseres ytterligere for å unngå dette. Det bør poengteres at det frie forsvarervalget skal være knyttet til person, ikke firma.

  1. Om mistenktes rett til forsvarer fra avhørsstadiet:

Utvalget går inn for å ta vekk skillet i gjeldende rett mellom mistenkt og siktet i lovutkastet § 3.12, og dermed utvide retten til forsvarer på et tidligere stadium enn i dagens ordning. Gatejuristen slutter seg til de vurderingene som er gjort i punkt 9.4.3.2, og mener også at denne utvidelsen er nødvendig og hensiktsmessig. Gatejuristen mener imidlertid at utvalget også her burde gå lenger enn det de i lovutkastet legger opp til. De sakene utvalget benevner som såkalt «mindre viktige» saker, som foreleggsaker, promillesaker, narkotikaprogram med domstolskontroll, besøksforbud, rettighetstap megling i konfliktråd m.m, er også saker der Gatejuristen mener man bør ha rett på en offentlig oppnevnt forsvarer allerede på avhørsstadiet. Hensynet til mistenktes forsvar, kontradiksjon, muligheten til å bringe saken inn på rett spor, reglene om tilståelsesrabatt, og å få tvistepunkter avklart på et tidlig tidspunkt, vil også i denne typen saker være vesentlig for å kunne legge til rette for forenklet behandling og eventuelt tilståelsesdom. Videre mener Gatejuristen at hensynet til å få saken tilstrekkelig belyst også på disse områdene er avhengig av god veiledning allerede fra starten. Dette er igjen avhengig av tillit, trygghet og forståelse, hvilket en forsvarer i en helt annen grad enn polititjenestemenn vil kunne bidra til. Gatejuristen poengterer at det for våre klienter også på dette stadiet oppleves uforståelig og urettferdig å ikke få oppnevnt forsvarer i en viss type saker. Videre er det heller ikke slik at den typen saker utvalget omtaler som «mindre viktige» nødvendigvis er mindre belastende for den mistenkte. Gatejuristen mener at en offentlig oppnevnt forsvarer allerede fra avhørsstadiet også i disse sakene kunne være samfunnsbesparende på lang sikt og kunne bidra til en mer rettssikker rettspleie.